Typy danych

Dane wygenerowane automatycznie na podstawie pliku WSDL.
Dla zapytań POST/PUT/DELETE wysyłamy dane w Body w formacie JSON.
Dla zapytań GET podajemy parametry w adresie URL, np. dla typu DoQuerySysStatusRequest mapujemy:

{ "sysvar": "type:int", "countryId": "type:int", "webapiKey": "type:string", }
do

?sysvar=int&countryId=int

ArrayOfLong

{ "item": "type:long", }

DoAddDescToItemsRequest

{ "sessionHandle": "type:string", "itemsIdArray": "ref:ArrayOfLong", "itDescription": "type:string", }

doAddDescToItemsResponse

{ "arrayItemsAddId": "ref:ArrayOfLong", "arrayItemsDescToLong": "ref:ArrayOfLong", "arrayItemsNotFound": "ref:ArrayOfLong", }

PackageInfoStruct

{ "operatorId": "type:int", "packageId": "type:string", }

ArrayOfPackageinfostruct

{ "item": "ref:PackageInfoStruct", }

DoAddPackageInfoToPostBuyFormRequest

{ "sessionId": "type:string", "transactionId": "type:long", "packageInfo": "ref:ArrayOfPackageinfostruct", }

ArrayOfString

{ "item": "type:string", }

PostBuyFormPackageInfoStruct

{ "packageIdsAdded": "ref:ArrayOfString", "packageIdsNotAddedIncorrectOperatorId": "ref:ArrayOfString", "packageIdsNotAddedIncorrectPackageId": "ref:ArrayOfString", }

doAddPackageInfoToPostBuyFormResponse

{ "postBuyFormPackageInfo": "ref:PostBuyFormPackageInfoStruct", }

UserBlackListStruct

{ "userId": "type:int", "userBlackListNote": "type:string", }

ArrayOfUserblackliststruct

{ "item": "ref:UserBlackListStruct", }

DoAddToBlackListRequest

{ "sessionHandle": "type:string", "usersBlackListArray": "ref:ArrayOfUserblackliststruct", }

UserBlackListAddResultStruct

{ "userId": "type:int", "addToBlackListResult": "type:int", "addToBlackListErrCode": "type:string", "addToBlackListErrMsg": "type:string", }

ArrayOfUserblacklistaddresultstruct

{ "item": "ref:UserBlackListAddResultStruct", }

doAddToBlackListResponse

{ "userBlackListResultsArr": "ref:ArrayOfUserblacklistaddresultstruct", }

DoAddToWatchListRequest

{ "sessionId": "type:string", "itemIds": "ref:ArrayOfLong", }

ItemsNotAddedStruct

{ "itemId": "type:long", "itemErrorCode": "type:string", "itemErrorDescription": "type:string", }

ArrayOfItemsnotaddedstruct

{ "item": "ref:ItemsNotAddedStruct", }

WatchListInfoStruct

{ "itemsAdded": "ref:ArrayOfLong", "itemsNotAdded": "ref:ArrayOfItemsnotaddedstruct", }

doAddToWatchListResponse

{ "watchListInfo": "ref:WatchListInfoStruct", }

PharmacyRecipientDataStruct

{ "recipientFirstName": "type:string", "recipientLastName": "type:string", "recipientAddress": "type:string", "recipientPostcode": "type:string", "recipientCity": "type:string", }

DoBidItemRequest

{ "sessionHandle": "type:string", "bidItId": "type:long", "bidUserPrice": "type:float", "bidQuantity": "type:long", "bidBuyNow": "type:long", "pharmacyRecipientData": "ref:PharmacyRecipientDataStruct", "variantId": "type:string", }

doBidItemResponse

{ "bidPrice": "type:string", }

ArrayOfInt

{ "item": "type:int", }

DoCancelBidItemRequest

{ "sessionHandle": "type:string", "cancelItemId": "type:long", "cancelBidsArray": "ref:ArrayOfInt", "cancelBidsReason": "type:string", "cancelAddToBlackList": "type:long", }

doCancelBidItemResponse

{ "cancelBidValue": "type:int", "cancelledBids": "ref:ArrayOfInt", "notCancelledBids": "ref:ArrayOfInt", }

DoCancelRefundFormRequest

{ "sessionId": "type:string", "refundId": "type:int", }

doCancelRefundFormResponse

{ "cancellationResult": "type:boolean", }

DoCancelRefundWarningRequest

{ "sessionId": "type:string", "refundId": "type:int", }

doCancelRefundWarningResponse

{ "cancellationResult": "type:boolean", }

DoCancelTransactionRequest

{ "sessionId": "type:string", "transactionId": "type:long", }

doCancelTransactionResponse

{ "cancellationResult": "type:int", }

RangeIntValueStruct

{ "fvalueRangeIntMin": "type:int", "fvalueRangeIntMax": "type:int", }

RangeFloatValueStruct

{ "fvalueRangeFloatMin": "type:float", "fvalueRangeFloatMax": "type:float", }

RangeDateValueStruct

{ "fvalueRangeDateMin": "type:string", "fvalueRangeDateMax": "type:string", }

FieldsValue

{ "fid": "type:int", "fvalueString": "type:string", "fvalueInt": "type:int", "fvalueFloat": "type:float", "fvalueImage": "type:base64Binary", "fvalueDatetime": "type:float", "fvalueDate": "type:string", "fvalueRangeInt": "ref:RangeIntValueStruct", "fvalueRangeFloat": "ref:RangeFloatValueStruct", "fvalueRangeDate": "ref:RangeDateValueStruct", }

ArrayOfFieldsvalue

{ "item": "ref:FieldsValue", }

VariantQuantityStruct

{ "mask": "type:int", "quantity": "type:int", }

ArrayOfVariantquantitystruct

{ "item": "ref:VariantQuantityStruct", }

VariantStruct

{ "fid": "type:int", "quantities": "ref:ArrayOfVariantquantitystruct", }

ArrayOfVariantstruct

{ "item": "ref:VariantStruct", }

DoChangeItemFieldsRequest

{ "sessionId": "type:string", "itemId": "type:long", "fieldsToModify": "ref:ArrayOfFieldsvalue", "fieldsToRemove": "ref:ArrayOfInt", "previewOnly": "type:int", "variants": "ref:ArrayOfVariantstruct", }

AmountStruct

{ "amountValue": "type:float", "amountCurrencySign": "type:string", }

ItemSurchargeStruct

{ "surchargeDescription": "type:string", "surchargeAmount": "ref:AmountStruct", }

ArrayOfItemsurchargestruct

{ "item": "ref:ItemSurchargeStruct", }

ChangedItemStruct

{ "itemId": "type:long", "itemFields": "ref:ArrayOfFieldsvalue", "itemSurcharge": "ref:ArrayOfItemsurchargestruct", }

doChangeItemFieldsResponse

{ "changedItem": "ref:ChangedItemStruct", }

DoChangePriceItemRequest

{ "sessionHandle": "type:string", "itemId": "type:long", "newStartingPrice": "type:float", "newReservePrice": "type:float", "newBuyNowPrice": "type:float", }

doChangePriceItemResponse

{ "itemInfo": "type:string", "itemId": "type:long", }

DoChangeQuantityItemRequest

{ "sessionHandle": "type:string", "itemId": "type:long", "newItemQuantity": "type:int", }

doChangeQuantityItemResponse

{ "itemId": "type:long", "itemInfo": "type:string", "itemQuantityLeft": "type:int", "itemQuantitySold": "type:int", }

DoCheckItemDescriptionRequest

{ "sessionId": "type:string", "descriptionContent": "type:string", }

ItemDescriptionStruct

{ "descriptionResult": "type:string", }

doCheckItemDescriptionResponse

{ "itemDescription": "ref:ItemDescriptionStruct", }

DoCheckNewAuctionExtRequest

{ "sessionHandle": "type:string", "fields": "ref:ArrayOfFieldsvalue", "variants": "ref:ArrayOfVariantstruct", }

doCheckNewAuctionExtResponse

{ "itemPrice": "type:string", "itemPriceDesc": "type:string", "itemIsAllegroStandard": "type:int", }

DoCreateItemTemplateRequest

{ "sessionId": "type:string", "itemTemplateName": "type:string", "itemTemplateFields": "ref:ArrayOfFieldsvalue", }

CreatedItemTemplateStruct

{ "itemTemplateId": "type:int", }

doCreateItemTemplateResponse

{ "createdItemTemplate": "ref:CreatedItemTemplateStruct", }

SellRatingEstimationStruct

{ "sellRatingGroupId": "type:int", "sellRatingGroupEstimation": "type:int", "sellRatingReasonId": "type:int", }

ArrayOfSellratingestimationstruct

{ "item": "ref:SellRatingEstimationStruct", }

DoFeedbackRequest

{ "sessionHandle": "type:string", "feItemId": "type:long", "feUseCommentTemplate": "type:int", "feToUserId": "type:int", "feComment": "type:string", "feCommentType": "type:string", "feOp": "type:int", "feRating": "ref:ArrayOfSellratingestimationstruct", }

doFeedbackResponse

{ "feedbackId": "type:int", }

FeedbackManyStruct

{ "feItemId": "type:long", "feUseCommentTemplate": "type:int", "feToUserId": "type:int", "feComment": "type:string", "feCommentType": "type:string", "feOp": "type:int", "feRating": "ref:ArrayOfSellratingestimationstruct", }

ArrayOfFeedbackmanystruct

{ "item": "ref:FeedbackManyStruct", }

DoFeedbackManyRequest

{ "sessionHandle": "type:string", "feedbacksList": "ref:ArrayOfFeedbackmanystruct", }

FeedbackResultStruct

{ "feItemId": "type:long", "feId": "type:int", "feFaultCode": "type:string", "feFaultDesc": "type:string", }

ArrayOfFeedbackresultstruct

{ "item": "ref:FeedbackResultStruct", }

doFeedbackManyResponse

{ "feResults": "ref:ArrayOfFeedbackresultstruct", }

DoFinishItemRequest

{ "sessionHandle": "type:string", "finishItemId": "type:long", "finishCancelAllBids": "type:int", "finishCancelReason": "type:string", }

doFinishItemResponse

{ "finishValue": "type:int", }

FinishItemsStruct

{ "finishItemId": "type:long", "finishCancelAllBids": "type:int", "finishCancelReason": "type:string", }

ArrayOfFinishitemsstruct

{ "item": "ref:FinishItemsStruct", }

DoFinishItemsRequest

{ "sessionHandle": "type:string", "finishItemsList": "ref:ArrayOfFinishitemsstruct", }

FinishFailureStruct

{ "finishItemId": "type:long", "finishErrorCode": "type:string", "finishErrorMessage": "type:string", }

ArrayOfFinishfailurestruct

{ "item": "ref:FinishFailureStruct", }

doFinishItemsResponse

{ "finishItemsSucceed": "ref:ArrayOfLong", "finishItemsFailed": "ref:ArrayOfFinishfailurestruct", }

DoGetAdminUserLicenceDateRequest

{ "adminSessionHandle": "type:string", "userLicLogin": "type:string", }

doGetAdminUserLicenceDateResponse

{ "getDateValue": "type:float", }

DoGetArchiveRefundsListRequest

{ "sessionId": "type:string", "itemId": "type:long", }

ArchiveRefundsListTypeStruct

{ "refundId": "type:int", "buyerId": "type:int", "buyerLogin": "type:string", }

ArrayOfArchiverefundslisttypestruct

{ "item": "ref:ArchiveRefundsListTypeStruct", }

doGetArchiveRefundsListResponse

{ "refundsCount": "type:int", "refundsList": "ref:ArrayOfArchiverefundslisttypestruct", }

DoGetBidItem2Request

{ "sessionHandle": "type:string", "itemId": "type:long", }

BidListStruct2

{ "bidsArray": "ref:ArrayOfString", }

ArrayOfBidliststruct2

{ "item": "ref:BidListStruct2", }

doGetBidItem2Response

{ "biditemList": "ref:ArrayOfBidliststruct2", }

DoGetBlackListUsersRequest

{ "sessionHandle": "type:string", }

BlackListStruct

{ "userId": "type:long", "userLogin": "type:string", "userRating": "type:int", "userCountry": "type:int", }

ArrayOfBlackliststruct

{ "item": "ref:BlackListStruct", }

doGetBlackListUsersResponse

{ "blackListUsers": "ref:ArrayOfBlackliststruct", }

DoGetCategoryPathRequest

{ "sessionId": "type:string", "categoryId": "type:int", }

CategoryData

{ "catId": "type:int", "catParent": "type:int", "catCountry": "type:int", "catLevel": "type:int", "catIsLeaf": "type:int", "catName": "type:string", "catOptions": "type:int", }

ArrayOfCategorydata

{ "item": "ref:CategoryData", }

doGetCategoryPathResponse

{ "categoryPath": "ref:ArrayOfCategorydata", }

DoGetCatsDataRequest

{ "countryId": "type:int", "localVersion": "type:long", "webapiKey": "type:string", }

CatInfoType

{ "catId": "type:int", "catName": "type:string", "catParent": "type:int", "catPosition": "type:int", "catIsProductCatalogueEnabled": "type:int", }

ArrayOfCatinfotype

{ "item": "ref:CatInfoType", }

doGetCatsDataResponse

{ "catsList": "ref:ArrayOfCatinfotype", "verKey": "type:long", "verStr": "type:string", }

DoGetCatsDataCountRequest

{ "countryId": "type:int", "localVersion": "type:long", "webapiKey": "type:string", }

doGetCatsDataCountResponse

{ "catsCount": "type:int", "verKey": "type:long", "verStr": "type:string", }

DoGetCatsDataLimitRequest

{ "countryId": "type:int", "localVersion": "type:long", "webapiKey": "type:string", "offset": "type:int", "packageElement": "type:int", }

doGetCatsDataLimitResponse

{ "catsList": "ref:ArrayOfCatinfotype", "verKey": "type:long", "verStr": "type:string", }

DoGetCountriesRequest

{ "countryCode": "type:int", "webapiKey": "type:string", }

CountryInfoType

{ "countryId": "type:int", "countryName": "type:string", }

ArrayOfCountryinfotype

{ "item": "ref:CountryInfoType", }

doGetCountriesResponse

{ "countryArray": "ref:ArrayOfCountryinfotype", }

DoGetDealsRequest

{ "sessionHandle": "type:string", "itemId": "type:long", "buyerId": "type:int", }

DealsStruct

{ "dealId": "type:long", "dealDate": "type:long", "dealQuantity": "type:int", "dealAmountOriginal": "type:float", "dealAmountDiscounted": "type:float", }

ArrayOfDealsstruct

{ "item": "ref:DealsStruct", }

doGetDealsResponse

{ "dealsList": "ref:ArrayOfDealsstruct", }

DoGetFavouriteCategoriesRequest

{ "sessionHandle": "type:string", }

FavouritesCategoriesStruct

{ "sCategoryId": "type:int", "sSubscriptionStatus": "type:int", "sPosition": "type:int", "sBuyNowOnly": "type:int", }

ArrayOfFavouritescategoriesstruct

{ "item": "ref:FavouritesCategoriesStruct", }

doGetFavouriteCategoriesResponse

{ "sFavouriteCategoriesList": "ref:ArrayOfFavouritescategoriesstruct", }

DoGetFavouriteSellersRequest

{ "sessionHandle": "type:string", }

FavouritesSellersStruct

{ "sFavUserId": "type:int", "sSubscriptionStatus": "type:int", "sPosition": "type:int", "sBuyNowOnly": "type:int", }

ArrayOfFavouritessellersstruct

{ "item": "ref:FavouritesSellersStruct", }

doGetFavouriteSellersResponse

{ "sFavouriteSellersList": "ref:ArrayOfFavouritessellersstruct", }

DoGetFeedbackRequest

{ "sessionHandle": "type:string", "feedbackFrom": "type:int", "feedbackTo": "type:int", "feedbackOffset": "type:int", "feedbackKindList": "type:string", }

FeedbackList

{ "fId": "type:int", "fItemId": "type:long", "fFromId": "type:int", "fToId": "type:int", "fDate": "type:long", "fType": "type:string", "fDesc": "type:string", "fCorrectDate": "type:long", "fCorrectText": "type:string", "fReceiverType": "type:string", "fUserLogin": "type:string", "fUserRating": "type:string", "fUserCountry": "type:string", "fUserBlocked": "type:int", "fUserSseller": "type:int", "fCancelled": "type:long", }

ArrayOfFeedbacklist

{ "item": "ref:FeedbackList", }

doGetFeedbackResponse

{ "feedbackList": "ref:ArrayOfFeedbacklist", "feedbackCount": "type:int", }

DoGetFilledPostBuyFormsRequest

{ "sessionId": "type:string", "paymentType": "type:int", "userRole": "type:int", "fillingTimeFrom": "type:long", "fillingTimeTo": "type:long", }

FilledPostBuyFormsStruct

{ "transactionIds": "ref:ArrayOfLong", }

doGetFilledPostBuyFormsResponse

{ "filledPostBuyForms": "ref:FilledPostBuyFormsStruct", }

DoGetFreeDeliveryAmountRequest

{ "userId": "type:int", "countryId": "type:int", "webapiKey": "type:string", }

doGetFreeDeliveryAmountResponse

{ "freeDeliveryAmount": "type:float", "activeFlag": "type:int", }

DoGetItemFieldsRequest

{ "sessionId": "type:string", "itemId": "type:long", }

doGetItemFieldsResponse

{ "itemFields": "ref:ArrayOfFieldsvalue", }

DoGetItemTemplatesRequest

{ "sessionId": "type:string", "itemTemplateIds": "ref:ArrayOfInt", }

ItemTemplateListStruct

{ "itemTemplateId": "type:int", "itemTemplateName": "type:string", "itemTemplateFields": "ref:ArrayOfFieldsvalue", }

ArrayOfItemtemplateliststruct

{ "item": "ref:ItemTemplateListStruct", }

ItemTemplatesStruct

{ "itemTemplateList": "ref:ArrayOfItemtemplateliststruct", "itemTemplateIncorrectIds": "ref:ArrayOfInt", }

doGetItemTemplatesResponse

{ "itemTemplates": "ref:ItemTemplatesStruct", }

ItemGetImage

{ "itId": "type:long", "itSellerId": "type:long", "itFotoCount": "type:int", }

ArrayOfItemgetimage

{ "item": "ref:ItemGetImage", }

DoGetItemsImagesRequest

{ "sessionHandle": "type:string", "itemsArray": "ref:ArrayOfItemgetimage", "imageType": "type:int", }

ItemImageList

{ "imageType": "type:int", "imageUrl": "type:string", }

ArrayOfItemimagelist

{ "item": "ref:ItemImageList", }

ItemImagesStruct

{ "itemId": "type:long", "itemImages": "ref:ArrayOfItemimagelist", }

ArrayOfItemimagesstruct

{ "item": "ref:ItemImagesStruct", }

doGetItemsImagesResponse

{ "get_items_images_result": "ref:ArrayOfItemimagesstruct", }

DoGetItemsInfoRequest

{ "sessionHandle": "type:string", "itemsIdArray": "ref:ArrayOfLong", "getDesc": "type:int", "getImageUrl": "type:int", "getAttribs": "type:int", "getPostageOptions": "type:int", "getCompanyInfo": "type:int", "getProductInfo": "type:int", }

DurationInfoStruct

{ "durationType": "type:int", }

ItemInfo

{ "itId": "type:long", "itCountry": "type:int", "itName": "type:string", "itPrice": "type:float", "itBidCount": "type:int", "itEndingTime": "type:long", "itSellerId": "type:long", "itSellerLogin": "type:string", "itSellerRating": "type:int", "itStartingTime": "type:long", "itStartingPrice": "type:float", "itQuantity": "type:int", "itFotoCount": "type:int", "itReservePrice": "type:float", "itLocation": "type:string", "itBuyNowPrice": "type:float", "itBuyNowActive": "type:int", "itHighBidder": "type:int", "itHighBidderLogin": "type:string", "itDescription": "type:string", "itOptions": "type:int", "itState": "type:int", "itIsEco": "type:int", "itHitCount": "type:long", "itPostcode": "type:string", "itVatInvoice": "type:int", "itBankAccount1": "type:string", "itBankAccount2": "type:string", "itStartingQuantity": "type:int", "itIsForGuests": "type:int", "itHasProduct": "type:int", "itOrderFulfillmentTime": "type:int", "itEndingInfo": "type:int", "itIsAllegroStandard": "type:int", "itIsNewUsed": "type:int", "itIsBrandZone": "type:int", "itDurationInfo": "ref:DurationInfoStruct", }

ItemCatList

{ "catLevel": "type:int", "catId": "type:long", "catName": "type:string", }

ArrayOfItemcatlist

{ "item": "ref:ItemCatList", }

AttribStruct

{ "attribName": "type:string", "attribValues": "ref:ArrayOfString", }

ArrayOfAttribstruct

{ "item": "ref:AttribStruct", }

FulfillmentTimeStruct

{ "fulfillmentTimeFrom": "type:int", "fulfillmentTimeTo": "type:int", }

PostageStruct

{ "postageAmount": "type:float", "postageAmountAdd": "type:float", "postagePackSize": "type:int", "postageId": "type:int", "postageFreeShipping": "type:int", "postageFreeReturn": "type:int", "postageFulfillmentTime": "ref:FulfillmentTimeStruct", }

ArrayOfPostagestruct

{ "item": "ref:PostageStruct", }

ItemPaymentOptions

{ "payOptionTransfer": "type:int", "payOptionOnDelivery": "type:int", "payOptionAllegroPay": "type:int", "payOptionSeeDesc": "type:int", "payOptionPayu": "type:int", "payOptionEscrow": "type:int", "payOptionQiwi": "type:int", }

CompanyInfoStruct

{ "companyFirstName": "type:string", "companyLastName": "type:string", "companyName": "type:string", "companyAddress": "type:string", "companyPostcode": "type:string", "companyCity": "type:string", "companyNip": "type:string", }

ProductParametersStruct

{ "productParameterName": "type:string", "productParameterValues": "ref:ArrayOfString", "productParameterDescription": "type:string", }

ArrayOfProductparametersstruct

{ "item": "ref:ProductParametersStruct", }

ProductParametersGroupStruct

{ "productParametersGroupName": "type:string", "productParametersList": "ref:ArrayOfProductparametersstruct", }

ArrayOfProductparametersgroupstruct

{ "item": "ref:ProductParametersGroupStruct", }

ProductStruct

{ "productId": "type:long", "productName": "type:string", "productDescription": "type:string", "productImagesList": "ref:ArrayOfString", "productParametersGroupList": "ref:ArrayOfProductparametersgroupstruct", }

ItemInfoStruct

{ "itemInfo": "ref:ItemInfo", "itemCats": "ref:ArrayOfItemcatlist", "itemImages": "ref:ArrayOfItemimagelist", "itemAttribs": "ref:ArrayOfAttribstruct", "itemPostageOptions": "ref:ArrayOfPostagestruct", "itemPaymentOptions": "ref:ItemPaymentOptions", "itemCompanyInfo": "ref:CompanyInfoStruct", "itemProductInfo": "ref:ProductStruct", }

ArrayOfIteminfostruct

{ "item": "ref:ItemInfoStruct", }

doGetItemsInfoResponse

{ "arrayItemListInfo": "ref:ArrayOfIteminfostruct", "arrayItemsNotFound": "ref:ArrayOfLong", "arrayItemsAdminKilled": "ref:ArrayOfLong", }

RangeValueType

{ "rangeValueMin": "type:string", "rangeValueMax": "type:string", }

FilterOptionsType

{ "filterId": "type:string", "filterValueId": "ref:ArrayOfString", "filterValueRange": "ref:RangeValueType", }

ArrayOfFilteroptionstype

{ "item": "ref:FilterOptionsType", }

SortOptionsType

{ "sortType": "type:string", "sortOrder": "type:string", }

DoGetItemsListRequest

{ "webapiKey": "type:string", "countryId": "type:int", "filterOptions": "ref:ArrayOfFilteroptionstype", "sortOptions": "ref:SortOptionsType", "resultSize": "type:int", "resultOffset": "type:int", "resultScope": "type:int", }

UserInfoType

{ "userId": "type:int", "userLogin": "type:string", "userRating": "type:int", "userIcons": "type:int", "countryId": "type:int", }

PriceInfoType

{ "priceType": "type:string", "priceValue": "type:float", }

ArrayOfPriceinfotype

{ "item": "ref:PriceInfoType", }

PhotoInfoType

{ "photoSize": "type:string", "photoUrl": "type:string", "photoIsMain": "type:boolean", }

ArrayOfPhotoinfotype

{ "item": "ref:PhotoInfoType", }

ParameterInfoType

{ "parameterName": "type:string", "parameterValue": "ref:ArrayOfString", "parameterUnit": "type:string", "parameterIsRange": "type:boolean", }

ArrayOfParameterinfotype

{ "item": "ref:ParameterInfoType", }

AdvertInfoType

{ "serviceId": "type:string", "advertId": "type:string", }

ItemsListType

{ "itemId": "type:long", "itemTitle": "type:string", "leftCount": "type:int", "bidsCount": "type:int", "biddersCount": "type:int", "quantityType": "type:string", "endingTime": "type:dateTime", "timeToEnd": "type:string", "categoryId": "type:int", "conditionInfo": "type:string", "promotionInfo": "type:int", "additionalInfo": "type:int", "sellerInfo": "ref:UserInfoType", "priceInfo": "ref:ArrayOfPriceinfotype", "photosInfo": "ref:ArrayOfPhotoinfotype", "parametersInfo": "ref:ArrayOfParameterinfotype", "advertInfo": "ref:AdvertInfoType", }

ArrayOfItemslisttype

{ "item": "ref:ItemsListType", }

CategoryTreeType

{ "categoryId": "type:int", "categoryName": "type:string", "categoryParentId": "type:int", "categoryItemsCount": "type:int", }

ArrayOfCategorytreetype

{ "item": "ref:CategoryTreeType", }

CategoryPathType

{ "categoryId": "type:int", "categoryName": "type:string", "categoryParentId": "type:int", }

ArrayOfCategorypathtype

{ "item": "ref:CategoryPathType", }

CategoriesListType

{ "categoriesTree": "ref:ArrayOfCategorytreetype", "categoriesPath": "ref:ArrayOfCategorypathtype", }

FilterValueType

{ "filterValueId": "type:string", "filterValueName": "type:string", "filterValueCount": "type:int", }

ArrayOfFiltervaluetype

{ "item": "ref:FilterValueType", }

FilterRelationType

{ "relationAnd": "ref:ArrayOfString", "relationOr": "ref:ArrayOfString", "relationExclude": "ref:ArrayOfString", }

FiltersListType

{ "filterId": "type:string", "filterName": "type:string", "filterType": "type:string", "filterControlType": "type:string", "filterDataType": "type:string", "filterIsRange": "type:boolean", "filterArraySize": "type:int", "filterValues": "ref:ArrayOfFiltervaluetype", "filterRelations": "ref:FilterRelationType", }

ArrayOfFilterslisttype

{ "item": "ref:FiltersListType", }

doGetItemsListResponse

{ "itemsCount": "type:int", "itemsFeaturedCount": "type:int", "itemsList": "ref:ArrayOfItemslisttype", "categoriesList": "ref:CategoriesListType", "filtersList": "ref:ArrayOfFilterslisttype", "filtersRejected": "ref:ArrayOfString", }

DoGetMessageToBuyerRequest

{ "sessionId": "type:string", "itemId": "type:long", }

MessageToBuyerStruct

{ "messageSellerId": "type:int", "messageContent": "type:string", }

doGetMessageToBuyerResponse

{ "messageToBuyer": "ref:MessageToBuyerStruct", }

DoGetMyAddressesRequest

{ "sessionId": "type:string", }

AddressUserDataStruct

{ "userCompany": "type:string", "userFullName": "type:string", "userAddress": "type:string", "userPostcode": "type:string", "userCity": "type:string", }

AddressInfoStruct

{ "addressType": "type:int", "addressUserData": "ref:AddressUserDataStruct", }

ArrayOfAddressinfostruct

{ "item": "ref:AddressInfoStruct", }

doGetMyAddressesResponse

{ "addressesInfo": "ref:ArrayOfAddressinfostruct", }

SortOptionsStruct

{ "sortType": "type:int", "sortOrder": "type:int", }

DoGetMyBidItemsRequest

{ "sessionId": "type:string", "sortOptions": "ref:SortOptionsStruct", "searchValue": "type:string", "categoryId": "type:int", "itemIds": "ref:ArrayOfLong", "pageSize": "type:int", "pageNumber": "type:int", }

ItemPriceStruct

{ "priceType": "type:int", "priceValue": "type:float", }

ArrayOfItempricestruct

{ "item": "ref:ItemPriceStruct", }

UserInfoStruct

{ "userId": "type:int", "userLogin": "type:string", "userRating": "type:int", "userIcons": "type:int", "userCountry": "type:int", }

BidItemStruct

{ "itemId": "type:long", "itemTitle": "type:string", "itemThumbnailUrl": "type:string", "itemPrice": "ref:ArrayOfItempricestruct", "itemBidQuantity": "type:int", "itemLeftQuantity": "type:int", "itemQuantityType": "type:int", "itemEndTime": "type:long", "itemEndTimeLeft": "type:string", "itemSeller": "ref:UserInfoStruct", "itemBiddersCounter": "type:int", "itemHighestBidder": "ref:UserInfoStruct", "itemCategoryId": "type:int", "itemViewsCounter": "type:int", "itemNote": "type:string", "itemSpecialInfo": "type:int", "itemShopInfo": "type:int", "itemProductInfo": "type:long", "itemPayuInfo": "type:int", }

ArrayOfBiditemstruct

{ "item": "ref:BidItemStruct", }

doGetMyBidItemsResponse

{ "bidItemsCounter": "type:int", "bidItemsList": "ref:ArrayOfBiditemstruct", }

DoGetMyCurrentShipmentPriceTypeRequest

{ "sessionId": "type:string", }

doGetMyCurrentShipmentPriceTypeResponse

{ "shipmentPriceTypeId": "type:int", }

DoGetMyDataRequest

{ "sessionHandle": "type:string", }

UserDataStruct

{ "userId": "type:long", "userLogin": "type:string", "userRating": "type:int", "userFirstName": "type:string", "userLastName": "type:string", "userMaidenName": "type:string", "userCompany": "type:string", "userCountryId": "type:int", "userStateId": "type:int", "userPostcode": "type:string", "userCity": "type:string", "userAddress": "type:string", "userEmail": "type:string", "userPhone": "type:string", "userPhone2": "type:string", "userSsStatus": "type:int", "siteCountryId": "type:int", "userJuniorStatus": "type:int", "userBirthDate": "type:long", "userHasShop": "type:int", "userCompanyIcon": "type:int", "userIsAllegroStandard": "type:int", }

InvoiceDataStruct

{ "companyName": "type:string", "companyNip": "type:string", }

CompanyExtraDataStruct

{ "companyType": "type:string", "companyNip": "type:string", "companyRegon": "type:string", "companyKrs": "type:string", "companyActivitySort": "type:string", }

CompanySecondAddressStruct

{ "companyWorkerFirstName": "type:string", "companyWorkerLastName": "type:string", "companyAddress": "type:string", "companyPostcode": "type:string", "companyCity": "type:string", "companyCountryId": "type:int", "companyStateId": "type:int", }

PharmacyDataStruct

{ "pharmacyOpeningDate": "type:string", "pharmacyExpirationDate": "type:string", "pharmacyName": "type:string", "pharmacyPharmacistFullName": "type:string", "pharmacyAddress": "type:string", "pharmacyPostcode": "type:string", "pharmacyCity": "type:string", "pharmacyCommune": "type:string", "pharmacyCountryId": "type:int", "pharmacyStateId": "type:int", "pharmacyPermitNumber": "type:string", "pharmacyPermitInfo": "type:string", }

AlcoholDataStruct

{ "alcoholOpeningDate": "type:string", "alcoholExpirationDate": "type:string", "alcoholShopName": "type:string", "alcoholShopAddress": "type:string", "alcoholShopPostcode": "type:string", "alcoholShopCity": "type:string", "alcoholShopCommune": "type:string", "alcoholShopCountryId": "type:int", "alcoholShopStateId": "type:int", "alcoholPermitNumber": "type:string", "alcoholPermitAuthority": "type:string", "alcoholPermitInfo": "type:string", }

RelatedPersonsStruct

{ "spouseFirstName": "type:string", "spouseLastName": "type:string", }

doGetMyDataResponse

{ "userData": "ref:UserDataStruct", "invoiceData": "ref:InvoiceDataStruct", "companyExtraData": "ref:CompanyExtraDataStruct", "companySecondAddress": "ref:CompanySecondAddressStruct", "pharmacyData": "ref:PharmacyDataStruct", "alcoholData": "ref:AlcoholDataStruct", "relatedPersons": "ref:RelatedPersonsStruct", }

FutureFilterOptionsStruct

{ "filterFormat": "type:int", }

DoGetMyFutureItemsRequest

{ "sessionId": "type:string", "sortOptions": "ref:SortOptionsStruct", "filterOptions": "ref:FutureFilterOptionsStruct", "categoryId": "type:int", "itemIds": "ref:ArrayOfLong", "pageSize": "type:int", "pageNumber": "type:int", }

FutureItemStruct

{ "itemId": "type:long", "itemTitle": "type:string", "itemThumbnailUrl": "type:string", "itemPrice": "ref:ArrayOfItempricestruct", "itemStartQuantity": "type:int", "itemQuantityType": "type:int", "itemStartTime": "type:long", "itemCategoryId": "type:int", "itemNote": "type:string", "itemSpecialInfo": "type:int", "itemShopInfo": "type:int", "itemProductInfo": "type:long", "itemPayuInfo": "type:int", "itemStatus": "type:int", }

ArrayOfFutureitemstruct

{ "item": "ref:FutureItemStruct", }

doGetMyFutureItemsResponse

{ "futureItemsCounter": "type:int", "futureItemsList": "ref:ArrayOfFutureitemstruct", }

DoGetMyIncomingPaymentsRequest

{ "sessionHandle": "type:string", "buyerId": "type:int", "itemId": "type:long", "transRecvDateFrom": "type:long", "transRecvDateTo": "type:long", "transPageLimit": "type:int", "transOffset": "type:int", }

PaymentDetailsStruct

{ "payTransDetailsItId": "type:long", "payTransDetailsPrice": "type:float", "payTransDetailsCount": "type:int", }

ArrayOfPaymentdetailsstruct

{ "item": "ref:PaymentDetailsStruct", }

UserIncomingPaymentStruct

{ "payTransId": "type:long", "payTransItId": "type:long", "payTransBuyerId": "type:int", "payTransType": "type:string", "payTransStatus": "type:string", "payTransAmount": "type:float", "payTransCreateDate": "type:long", "payTransRecvDate": "type:long", "payTransPrice": "type:float", "payTransCount": "type:int", "payTransPostageAmount": "type:float", "payTransDetails": "ref:ArrayOfPaymentdetailsstruct", "payTransIncomplete": "type:int", "payTransMainId": "type:long", }

ArrayOfUserincomingpaymentstruct

{ "item": "ref:UserIncomingPaymentStruct", }

doGetMyIncomingPaymentsResponse

{ "payTransIncome": "ref:ArrayOfUserincomingpaymentstruct", }

DoGetMyIncomingPaymentsRefundsRequest

{ "sessionHandle": "type:string", "buyerId": "type:int", "itemId": "type:long", "limit": "type:int", "offset": "type:int", }

UserIncomingPaymentRefundsStruct

{ "payRefundTransId": "type:long", "payRefundItId": "type:long", "payRefundBuyerId": "type:int", "payRefundValue": "type:float", "payRefundReason": "type:string", "payRefundDate": "type:long", }

ArrayOfUserincomingpaymentrefundsstruct

{ "item": "ref:UserIncomingPaymentRefundsStruct", }

doGetMyIncomingPaymentsRefundsResponse

{ "payTransIncomeRefunds": "ref:ArrayOfUserincomingpaymentrefundsstruct", }

FilterPriceStruct

{ "filterPriceFrom": "type:float", "filterPriceTo": "type:float", }

NotSoldFilterOptionsStruct

{ "filterFormat": "type:int", "filterFromEnd": "type:int", "filterAutoListing": "type:int", "filterPrice": "ref:FilterPriceStruct", "filterDurationType": "type:int", }

DoGetMyNotSoldItemsRequest

{ "sessionId": "type:string", "sortOptions": "ref:SortOptionsStruct", "filterOptions": "ref:NotSoldFilterOptionsStruct", "searchValue": "type:string", "categoryId": "type:int", "itemIds": "ref:ArrayOfLong", "pageSize": "type:int", "pageNumber": "type:int", }

NotSoldItemStruct

{ "itemId": "type:long", "itemTitle": "type:string", "itemThumbnailUrl": "type:string", "itemPrice": "ref:ArrayOfItempricestruct", "itemStartQuantity": "type:int", "itemQuantityType": "type:int", "itemStartTime": "type:long", "itemEndTime": "type:long", "itemBiddersCounter": "type:int", "itemHighestBidder": "ref:UserInfoStruct", "itemCategoryId": "type:int", "itemWatchersCounter": "type:int", "itemViewsCounter": "type:int", "itemNote": "type:string", "itemSpecialInfo": "type:int", "itemShopInfo": "type:int", "itemProductInfo": "type:long", "itemPayuInfo": "type:int", }

ArrayOfNotsolditemstruct

{ "item": "ref:NotSoldItemStruct", }

doGetMyNotSoldItemsResponse

{ "notSoldItemsCounter": "type:int", "notSoldItemsList": "ref:ArrayOfNotsolditemstruct", }

DoGetMyNotWonItemsRequest

{ "sessionId": "type:string", "sortOptions": "ref:SortOptionsStruct", "searchValue": "type:string", "categoryId": "type:int", "itemIds": "ref:ArrayOfLong", "pageSize": "type:int", "pageNumber": "type:int", }

NotWonItemStruct

{ "itemId": "type:long", "itemTitle": "type:string", "itemThumbnailUrl": "type:string", "itemPrice": "ref:ArrayOfItempricestruct", "itemLeftQuantity": "type:int", "itemQuantityType": "type:int", "itemEndTime": "type:long", "itemEndTimeLeft": "type:string", "itemSeller": "ref:UserInfoStruct", "itemBiddersCounter": "type:int", "itemHighestBidder": "ref:UserInfoStruct", "itemCategoryId": "type:int", "itemViewsCounter": "type:int", "itemNote": "type:string", "itemSpecialInfo": "type:int", "itemShopInfo": "type:int", "itemProductInfo": "type:long", "itemPayuInfo": "type:int", }

ArrayOfNotwonitemstruct

{ "item": "ref:NotWonItemStruct", }

doGetMyNotWonItemsResponse

{ "notWonItemsCounter": "type:int", "notWonItemsList": "ref:ArrayOfNotwonitemstruct", }

DoGetMyPaymentsRequest

{ "sessionId": "type:string", "sellerId": "type:int", "itemId": "type:long", "paymentTimeFrom": "type:long", "paymentTimeTo": "type:long", "pageSize": "type:int", "pageNumber": "type:int", }

PaymentItemsStruct

{ "payTransItId": "type:long", "payTransItName": "type:string", "payTransItCount": "type:int", "payTransItPrice": "type:float", }

ArrayOfPaymentitemsstruct

{ "item": "ref:PaymentItemsStruct", }

PaymentSellersStruct

{ "payTransSellerId": "type:int", "payTransSellerName": "type:string", "payTransItems": "ref:ArrayOfPaymentitemsstruct", "payTransSellerPostageAmount": "type:float", }

ArrayOfPaymentsellersstruct

{ "item": "ref:PaymentSellersStruct", }

UserPaymentStruct

{ "payTransId": "type:long", "payTransSellers": "ref:ArrayOfPaymentsellersstruct", "payTransType": "type:string", "payTransStatus": "type:string", "payTransAmount": "type:float", "payTransCreateDate": "type:long", "payTransPrice": "type:float", "payTransPostageAmount": "type:float", "payTransIncomplete": "type:int", }

ArrayOfUserpaymentstruct

{ "item": "ref:UserPaymentStruct", }

doGetMyPaymentsResponse

{ "payTransPayment": "ref:ArrayOfUserpaymentstruct", }

DoGetMyPaymentsInfoRequest

{ "sessionId": "type:string", }

PaymentsUserDataStruct

{ "userFullName": "type:string", "userAddress": "type:string", "userPostcode": "type:string", "userCity": "type:string", "userCountry": "type:int", "userPhone": "type:string", }

PayoutAutoFrequencyStruct

{ "frequencyType": "type:short", "frequencyWeekValue": "type:short", "frequencyMonthValue": "type:short", }

PayoutAutoSettingsStruct

{ "payoutAutoAmount": "type:float", "payoutAutoFrequency": "ref:PayoutAutoFrequencyStruct", }

PaymentsPayoutStruct

{ "payoutType": "type:int", "payoutAutoSettings": "ref:PayoutAutoSettingsStruct", }

PaymentsInfoStruct

{ "paymentsBalance": "type:float", "paymentsBankAccount": "type:string", "paymentsUserData": "ref:PaymentsUserDataStruct", "paymentsPayout": "ref:PaymentsPayoutStruct", "paymentsNotifications": "type:int", }

doGetMyPaymentsInfoResponse

{ "paymentsInfo": "ref:PaymentsInfoStruct", }

DoGetMyPaymentsRefundsRequest

{ "sessionHandle": "type:string", "sellerId": "type:int", "itemId": "type:long", "limit": "type:int", "offset": "type:int", }

UserPaymentRefundsStruct

{ "payRefundTransId": "type:long", "payRefundItId": "type:long", "payRefundSellerId": "type:int", "payRefundValue": "type:float", "payRefundReason": "type:string", "payRefundDate": "type:long", }

ArrayOfUserpaymentrefundsstruct

{ "item": "ref:UserPaymentRefundsStruct", }

doGetMyPaymentsRefundsResponse

{ "payTransPaymentRefunds": "ref:ArrayOfUserpaymentrefundsstruct", }

DoGetMyPayoutsRequest

{ "sessionHandle": "type:string", "transCreateDateFrom": "type:long", "transCreateDateTo": "type:long", "transPageLimit": "type:int", "transOffset": "type:int", }

UserPayoutStruct

{ "payTransId": "type:long", "payTransStatus": "type:string", "payTransAmount": "type:float", "payTransCreateDate": "type:long", "payTransRecvDate": "type:long", "payTransCancelDate": "type:long", "payTransReport": "type:string", }

ArrayOfUserpayoutstruct

{ "item": "ref:UserPayoutStruct", }

doGetMyPayoutsResponse

{ "payTransPayout": "ref:ArrayOfUserpayoutstruct", }

SellFilterOptionsStruct

{ "filterFormat": "type:int", "filterBids": "type:int", "filterToEnd": "type:int", "filterFromStart": "type:int", "filterAutoListing": "type:int", "filterPrice": "ref:FilterPriceStruct", "filterDurationType": "type:int", }

DoGetMySellItemsRequest

{ "sessionId": "type:string", "sortOptions": "ref:SortOptionsStruct", "filterOptions": "ref:SellFilterOptionsStruct", "searchValue": "type:string", "categoryId": "type:int", "itemIds": "ref:ArrayOfLong", "pageSize": "type:int", "pageNumber": "type:int", }

SellItemStruct

{ "itemId": "type:long", "itemTitle": "type:string", "itemThumbnailUrl": "type:string", "itemPrice": "ref:ArrayOfItempricestruct", "itemStartQuantity": "type:int", "itemSoldQuantity": "type:int", "itemQuantityType": "type:int", "itemStartTime": "type:long", "itemEndTime": "type:long", "itemEndTimeLeft": "type:string", "itemBiddersCounter": "type:int", "itemHighestBidder": "ref:UserInfoStruct", "itemCategoryId": "type:int", "itemWatchersCounter": "type:int", "itemViewsCounter": "type:int", "itemNote": "type:string", "itemSpecialInfo": "type:int", "itemShopInfo": "type:int", "itemProductInfo": "type:long", "itemPayuInfo": "type:int", "itemDurationInfo": "ref:DurationInfoStruct", }

ArrayOfSellitemstruct

{ "item": "ref:SellItemStruct", }

doGetMySellItemsResponse

{ "sellItemsCounter": "type:int", "sellItemsList": "ref:ArrayOfSellitemstruct", }

DoGetMySellRatingRequest

{ "sessionHandle": "type:string", }

SellRatingAverageStruct

{ "sellRatingGroupTitle": "type:string", "sellRatingGroupAverage": "type:float", }

ArrayOfSellratingaveragestruct

{ "item": "ref:SellRatingAverageStruct", }

SellRatingReasonSumStruct

{ "sellRatingReasonTitle": "type:string", "sellRatingReasonCount": "type:int", }

ArrayOfSellratingreasonsumstruct

{ "item": "ref:SellRatingReasonSumStruct", }

SellRatingDetailStruct

{ "sellRatingGroupTitle": "type:string", "sellRatingReasonsSummary": "ref:ArrayOfSellratingreasonsumstruct", }

ArrayOfSellratingdetailstruct

{ "item": "ref:SellRatingDetailStruct", }

SellRatingStatsStruct

{ "sellRatingGroupTitle": "type:string", "sellRatingGroupStats": "type:string", }

ArrayOfSellratingstatsstruct

{ "item": "ref:SellRatingStatsStruct", }

SellRatingAveragePerMonthStruct

{ "sellRatingMonth": "type:string", "sellRatingAverageValues": "ref:ArrayOfSellratingstatsstruct", }

ArrayOfSellratingaveragepermonthstruct

{ "item": "ref:SellRatingAveragePerMonthStruct", }

doGetMySellRatingResponse

{ "sellRatingTotalCount": "type:int", "sellRatingAverage": "ref:ArrayOfSellratingaveragestruct", "sellRatingDetails": "ref:ArrayOfSellratingdetailstruct", "sellRatingStatsPerMonth": "ref:ArrayOfSellratingaveragepermonthstruct", }

SoldFilterOptionsStruct

{ "filterFormat": "type:int", "filterFromEnd": "type:int", "filterAutoListing": "type:int", "filterPrice": "ref:FilterPriceStruct", "filterDurationType": "type:int", }

DoGetMySoldItemsRequest

{ "sessionId": "type:string", "sortOptions": "ref:SortOptionsStruct", "filterOptions": "ref:SoldFilterOptionsStruct", "searchValue": "type:string", "categoryId": "type:int", "itemIds": "ref:ArrayOfLong", "pageSize": "type:int", "pageNumber": "type:int", }

SoldItemStruct

{ "itemId": "type:long", "itemTitle": "type:string", "itemThumbnailUrl": "type:string", "itemPrice": "ref:ArrayOfItempricestruct", "itemStartQuantity": "type:int", "itemSoldQuantity": "type:int", "itemQuantityType": "type:int", "itemStartTime": "type:long", "itemEndTime": "type:long", "itemEndTimeLeft": "type:string", "itemBiddersCounter": "type:int", "itemHighestBidder": "ref:UserInfoStruct", "itemCategoryId": "type:int", "itemWatchersCounter": "type:int", "itemViewsCounter": "type:int", "itemNote": "type:string", "itemSpecialInfo": "type:int", "itemShopInfo": "type:int", "itemProductInfo": "type:long", "itemPayuInfo": "type:int", "itemDurationInfo": "ref:DurationInfoStruct", }

ArrayOfSolditemstruct

{ "item": "ref:SoldItemStruct", }

doGetMySoldItemsResponse

{ "soldItemsCounter": "type:int", "soldItemsList": "ref:ArrayOfSolditemstruct", }

DoGetMyWatchItemsRequest

{ "sessionId": "type:string", "sortOptions": "ref:SortOptionsStruct", "searchValue": "type:string", "categoryId": "type:int", "itemIds": "ref:ArrayOfLong", "pageSize": "type:int", "pageNumber": "type:int", }

ItemReminderStruct

{ "reminderType": "type:int", "reminderTime": "type:int", }

ArrayOfItemreminderstruct

{ "item": "ref:ItemReminderStruct", }

WatchItemStruct

{ "itemId": "type:long", "itemTitle": "type:string", "itemThumbnailUrl": "type:string", "itemPrice": "ref:ArrayOfItempricestruct", "itemLeftQuantity": "type:int", "itemQuantityType": "type:int", "itemEndTime": "type:string", "itemEndTimeLeft": "type:string", "itemSeller": "ref:UserInfoStruct", "itemBiddersCounter": "type:int", "itemHighestBidder": "ref:UserInfoStruct", "itemCategoryId": "type:int", "itemViewsCounter": "type:int", "itemNote": "type:string", "itemSpecialInfo": "type:int", "itemShopInfo": "type:int", "itemProductInfo": "type:long", "itemPayuInfo": "type:int", "itemReminder": "ref:ArrayOfItemreminderstruct", }

ArrayOfWatchitemstruct

{ "item": "ref:WatchItemStruct", }

doGetMyWatchItemsResponse

{ "watchItemsCounter": "type:int", "watchItemsList": "ref:ArrayOfWatchitemstruct", }

DoGetMyWatchedItemsRequest

{ "sessionId": "type:string", "sortOptions": "ref:SortOptionsStruct", "searchValue": "type:string", "categoryId": "type:int", "itemIds": "ref:ArrayOfLong", "pageSize": "type:int", "pageNumber": "type:int", }

WatchedItemStruct

{ "itemId": "type:long", "itemTitle": "type:string", "itemThumbnailUrl": "type:string", "itemPrice": "ref:ArrayOfItempricestruct", "itemLeftQuantity": "type:int", "itemQuantityType": "type:int", "itemEndTime": "type:long", "itemSeller": "ref:UserInfoStruct", "itemBiddersCounter": "type:int", "itemHighestBidder": "ref:UserInfoStruct", "itemCategoryId": "type:int", "itemViewsCounter": "type:int", "itemNote": "type:string", "itemSpecialInfo": "type:int", "itemShopInfo": "type:int", "itemProductInfo": "type:long", "itemPayuInfo": "type:int", }

ArrayOfWatcheditemstruct

{ "item": "ref:WatchedItemStruct", }

doGetMyWatchedItemsResponse

{ "watchedItemsCounter": "type:int", "watchedItemsList": "ref:ArrayOfWatcheditemstruct", }

DoGetMyWonItemsRequest

{ "sessionId": "type:string", "sortOptions": "ref:SortOptionsStruct", "searchValue": "type:string", "categoryId": "type:int", "itemIds": "ref:ArrayOfLong", "pageSize": "type:int", "pageNumber": "type:int", }

WonItemStruct

{ "itemId": "type:long", "itemTitle": "type:string", "itemThumbnailUrl": "type:string", "itemPrice": "ref:ArrayOfItempricestruct", "itemBoughtQuantity": "type:int", "itemLeftQuantity": "type:int", "itemQuantityType": "type:int", "itemEndTime": "type:long", "itemEndTimeLeft": "type:string", "itemSeller": "ref:UserInfoStruct", "itemBiddersCounter": "type:int", "itemCategoryId": "type:int", "itemViewsCounter": "type:int", "itemNote": "type:string", "itemSpecialInfo": "type:int", "itemShopInfo": "type:int", "itemProductInfo": "type:long", "itemPayuInfo": "type:int", }

ArrayOfWonitemstruct

{ "item": "ref:WonItemStruct", }

doGetMyWonItemsResponse

{ "wonItemsCounter": "type:int", "wonItemsList": "ref:ArrayOfWonitemstruct", }

DoGetPaymentDataRequest

{ "countryId": "type:int", "webapiKey": "type:string", }

BillingDataType

{ "billingId": "type:int", "billingType": "type:string", "billingFixperc": "type:string", "billingName": "type:string", "billingRangeFrom": "type:string", "billingRangeTo": "type:string", "billingCat": "type:string", "billingRate": "type:string", "billingAuctionType": "type:int", }

ArrayOfBillingdatatype

{ "item": "ref:BillingDataType", }

doGetPaymentDataResponse

{ "paymentList": "ref:ArrayOfBillingdatatype", }

DoGetPaymentMethodsRequest

{ "sessionId": "type:string", "itemIds": "ref:ArrayOfLong", }

PaymentMethodStruct

{ "paymentMethodId": "type:string", "paymentMethodName": "type:string", "paymentMethodImage": "type:string", "paymentMethodUsage": "type:int", }

ArrayOfPaymentmethodstruct

{ "item": "ref:PaymentMethodStruct", }

doGetPaymentMethodsResponse

{ "paymentMethods": "ref:ArrayOfPaymentmethodstruct", }

DoGetPostBuyDataRequest

{ "sessionHandle": "type:string", "itemsArray": "ref:ArrayOfLong", }

UserSentToDataStruct

{ "userId": "type:long", "userFirstName": "type:string", "userLastName": "type:string", "userCompany": "type:string", "userCountryId": "type:int", "userPostcode": "type:string", "userCity": "type:string", "userAddress": "type:string", }

UserPostBuyDataStruct

{ "userData": "ref:UserDataStruct", "userSentToData": "ref:UserSentToDataStruct", "userBankAccounts": "ref:ArrayOfString", "companySecondAddress": "ref:CompanySecondAddressStruct", }

ArrayOfUserpostbuydatastruct

{ "item": "ref:UserPostBuyDataStruct", }

ItemPostBuyDataStruct

{ "itemId": "type:long", "usersPostBuyData": "ref:ArrayOfUserpostbuydatastruct", }

ArrayOfItempostbuydatastruct

{ "item": "ref:ItemPostBuyDataStruct", }

doGetPostBuyDataResponse

{ "itemsPostBuyData": "ref:ArrayOfItempostbuydatastruct", }

DoGetPostBuyFormsDataForBuyersRequest

{ "sessionId": "type:string", "transactionsIdsArray": "ref:ArrayOfLong", }

PostBuyFormItemDealsStruct

{ "dealId": "type:long", "dealFinalPrice": "type:float", "dealQuantity": "type:int", "dealDate": "type:dateTime", "dealWasDiscounted": "type:boolean", }

ArrayOfPostbuyformitemdealsstruct

{ "item": "ref:PostBuyFormItemDealsStruct", }

PostBuyFormItemStruct

{ "postBuyFormItQuantity": "type:int", "postBuyFormItAmount": "type:float", "postBuyFormItId": "type:long", "postBuyFormItTitle": "type:string", "postBuyFormItCountry": "type:int", "postBuyFormItPrice": "type:float", "postBuyFormItDeals": "ref:ArrayOfPostbuyformitemdealsstruct", }

ArrayOfPostbuyformitemstruct

{ "item": "ref:PostBuyFormItemStruct", }

PostBuyFormShipmentTrackingStruct

{ "postBuyFormOperatorId": "type:int", "postBuyFormPackageId": "type:string", "postBuyFormPackageStatus": "type:string", }

ArrayOfPostbuyformshipmenttrackingstruct

{ "item": "ref:PostBuyFormShipmentTrackingStruct", }

PostBuyFormAddressStruct

{ "postBuyFormAdrCountry": "type:int", "postBuyFormAdrStreet": "type:string", "postBuyFormAdrPostcode": "type:string", "postBuyFormAdrCity": "type:string", "postBuyFormAdrFullName": "type:string", "postBuyFormAdrCompany": "type:string", "postBuyFormAdrPhone": "type:string", "postBuyFormAdrNip": "type:string", "postBuyFormCreatedDate": "type:string", "postBuyFormAdrType": "type:int", }

PostBuyFormSellersStruct

{ "postBuyFormSellerId": "type:int", "postBuyFormSellerName": "type:string", "postBuyFormItems": "ref:ArrayOfPostbuyformitemstruct", "postBuyFormShipmentId": "type:int", "postBuyFormPostageAmount": "type:float", "postBuyFormMsgToSeller": "type:string", "postBuyFormAmount": "type:float", "postBuyFormSurchargesList": "ref:ArrayOfLong", "postBuyFormShipmentTracking": "ref:ArrayOfPostbuyformshipmenttrackingstruct", "postBuyFormGdAddress": "ref:PostBuyFormAddressStruct", "postBuyFormGdAdditionalInfo": "type:string", "postBuyFormSentBySeller": "type:int", }

ArrayOfPostbuyformsellersstruct

{ "item": "ref:PostBuyFormSellersStruct", }

PostBuyFormForBuyersDataStruct

{ "postBuyFormId": "type:long", "postBuyFormBuyerId": "type:int", "postBuyFormSellers": "ref:ArrayOfPostbuyformsellersstruct", "postBuyFormTotalAmount": "type:float", "postBuyFormInvoiceOption": "type:int", "postBuyFormInvoiceData": "ref:PostBuyFormAddressStruct", "postBuyFormShipmentAddress": "ref:PostBuyFormAddressStruct", "postBuyFormPayType": "type:string", "postBuyFormPayId": "type:long", "postBuyFormPayStatus": "type:string", "postBuyFormDateInit": "type:string", "postBuyFormDateRecv": "type:string", "postBuyFormDateCancel": "type:string", "postBuyFormPaymentAmount": "type:float", }

ArrayOfPostbuyformforbuyersdatastruct

{ "item": "ref:PostBuyFormForBuyersDataStruct", }

doGetPostBuyFormsDataForBuyersResponse

{ "postBuyFormDataForBuyers": "ref:ArrayOfPostbuyformforbuyersdatastruct", }

DoGetPostBuyFormsDataForSellersRequest

{ "sessionId": "type:string", "transactionsIdsArray": "ref:ArrayOfLong", }

PostBuyFormDataStruct

{ "postBuyFormId": "type:long", "postBuyFormItems": "ref:ArrayOfPostbuyformitemstruct", "postBuyFormBuyerId": "type:long", "postBuyFormAmount": "type:float", "postBuyFormPostageAmount": "type:float", "postBuyFormInvoiceOption": "type:int", "postBuyFormMsgToSeller": "type:string", "postBuyFormInvoiceData": "ref:PostBuyFormAddressStruct", "postBuyFormShipmentAddress": "ref:PostBuyFormAddressStruct", "postBuyFormPayType": "type:string", "postBuyFormPayId": "type:long", "postBuyFormPayStatus": "type:string", "postBuyFormDateInit": "type:string", "postBuyFormDateRecv": "type:string", "postBuyFormDateCancel": "type:string", "postBuyFormShipmentId": "type:int", "postBuyFormGdAddress": "ref:PostBuyFormAddressStruct", "postBuyFormShipmentTracking": "ref:ArrayOfPostbuyformshipmenttrackingstruct", "postBuyFormSurchargesList": "ref:ArrayOfLong", "postBuyFormGdAdditionalInfo": "type:string", "postBuyFormPaymentAmount": "type:float", "postBuyFormSentBySeller": "type:int", "postBuyFormBuyerLogin": "type:string", "postBuyFormBuyerEmail": "type:string", }

ArrayOfPostbuyformdatastruct

{ "item": "ref:PostBuyFormDataStruct", }

doGetPostBuyFormsDataForSellersResponse

{ "postBuyFormData": "ref:ArrayOfPostbuyformdatastruct", }

DoGetPostBuyFormsIdsRequest

{ "sessionId": "type:string", "filterOptions": "ref:ArrayOfFilteroptionstype", "resultSize": "type:int", "resultOffset": "type:int", }

doGetPostBuyFormsIdsResponse

{ "formsCount": "type:int", "formsIds": "ref:ArrayOfLong", "filtersList": "ref:ArrayOfFilterslisttype", }

DoGetPostBuyItemInfoRequest

{ "sessionId": "type:string", "itemIds": "ref:ArrayOfLong", }

PostBuyItemInfoStruct

{ "itemId": "type:long", "itemPostBuyFormInfo": "type:int", }

ArrayOfPostbuyiteminfostruct

{ "item": "ref:PostBuyItemInfoStruct", }

doGetPostBuyItemInfoResponse

{ "itemPostBuyFormInfo": "ref:ArrayOfPostbuyiteminfostruct", }

DoGetRefundsDealsRequest

{ "sessionId": "type:string", "filterOptions": "ref:ArrayOfFilteroptionstype", "sortOrder": "type:string", "resultSize": "type:int", "resultOffset": "type:int", }

RefundsDealsListType

{ "dealId": "type:long", "dealDate": "type:dateTime", "timeLeft": "type:int", "buyerId": "type:int", "buyerLogin": "type:string", "itemId": "type:long", "itemTitle": "type:string", "bidsCount": "type:int", "quantityType": "type:string", "paymentStatus": "type:string", }

ArrayOfRefundsdealslisttype

{ "item": "ref:RefundsDealsListType", }

doGetRefundsDealsResponse

{ "dealsCount": "type:int", "dealsList": "ref:ArrayOfRefundsdealslisttype", "filtersList": "ref:ArrayOfFilterslisttype", }

DoGetRefundsListRequest

{ "sessionId": "type:string", "filterOptions": "ref:ArrayOfFilteroptionstype", "resultSize": "type:int", "resultOffset": "type:int", }

RefundDetailsType

{ "refundId": "type:int", "refundStatus": "type:string", "refundQuantity": "type:int", "createdDate": "type:dateTime", "considerDate": "type:dateTime", }

RefundListType

{ "dealId": "type:long", "dealDate": "type:dateTime", "buyerId": "type:int", "buyerLogin": "type:string", "itemId": "type:long", "itemTitle": "type:string", "bidsCount": "type:int", "quantityType": "type:string", "refundDetails": "ref:RefundDetailsType", }

ArrayOfRefundlisttype

{ "item": "ref:RefundListType", }

doGetRefundsListResponse

{ "refundsCount": "type:int", "refundsList": "ref:ArrayOfRefundlisttype", "filtersList": "ref:ArrayOfFilterslisttype", }

DoGetRefundsReasonsRequest

{ "sessionId": "type:string", "dealId": "type:int", }

ReasonInfoType

{ "reasonId": "type:int", "reasonName": "type:string", "maxQuantity": "type:int", }

ArrayOfReasoninfotype

{ "item": "ref:ReasonInfoType", }

doGetRefundsReasonsResponse

{ "reasonsCount": "type:int", "reasonsList": "ref:ArrayOfReasoninfotype", }

DoGetRelatedItemsRequest

{ "sessionId": "type:string", "itemIds": "ref:ArrayOfLong", }

RelatedItemStruct

{ "itemId": "type:long", "itemTitle": "type:string", "itemThumbnail": "type:string", "itemPrice": "type:float", "itemBoughtCount": "type:int", "itemAmount": "type:float", "itemPaymentType": "type:int", "itemSellerId": "type:long", "itemSellerName": "type:string", "itemInvoiceInfo": "type:int", "itemCategoryId": "type:int", }

ArrayOfRelateditemstruct

{ "item": "ref:RelatedItemStruct", }

RelatedItemsStruct

{ "relatedItemsInfo": "ref:ArrayOfRelateditemstruct", "relatedItemsAmount": "type:float", }

doGetRelatedItemsResponse

{ "relatedItems": "ref:RelatedItemsStruct", }

DoGetSellFormAttribsRequest

{ "countryId": "type:int", "webapiKey": "type:string", "localVersion": "type:long", "catId": "type:int", }

SellFormType

{ "sellFormId": "type:int", "sellFormTitle": "type:string", "sellFormCat": "type:int", "sellFormType": "type:int", "sellFormResType": "type:int", "sellFormDefValue": "type:int", "sellFormOpt": "type:int", "sellFormPos": "type:int", "sellFormLength": "type:int", "sellMinValue": "type:string", "sellMaxValue": "type:string", "sellFormDesc": "type:string", "sellFormOptsValues": "type:string", "sellFormFieldDesc": "type:string", "sellFormParamId": "type:int", "sellFormParamValues": "type:string", "sellFormParentId": "type:int", "sellFormParentValue": "type:string", "sellFormUnit": "type:string", "sellFormOptions": "type:int", }

ArrayOfSellformtype

{ "item": "ref:SellFormType", }

doGetSellFormAttribsResponse

{ "sellFormFields": "ref:ArrayOfSellformtype", "verKey": "type:long", "verStr": "type:string", }

DoGetSellFormFieldsRequest

{ "countryCode": "type:int", "localVersion": "type:long", "webapiKey": "type:string", }

doGetSellFormFieldsResponse

{ "sellFormFields": "ref:ArrayOfSellformtype", "verKey": "type:long", "verStr": "type:string", }

DoGetSellFormFieldsExtRequest

{ "countryCode": "type:int", "localVersion": "type:long", "webapiKey": "type:string", }

doGetSellFormFieldsExtResponse

{ "sellFormFields": "ref:ArrayOfSellformtype", "verKey": "type:long", "verStr": "type:string", }

DoGetSellFormFieldsExtLimitRequest

{ "countryCode": "type:int", "localVersion": "type:long", "webapiKey": "type:string", "offset": "type:int", "packageElement": "type:int", }

doGetSellFormFieldsExtLimitResponse

{ "sellFormFields": "ref:ArrayOfSellformtype", "verKey": "type:long", "verStr": "type:string", "formFieldsCount": "type:int", }

DoGetSellFormFieldsForCategoryRequest

{ "webapiKey": "type:string", "countryId": "type:int", "categoryId": "type:int", }

SellFormFieldsForCategoryStruct

{ "sellFormFieldsList": "ref:ArrayOfSellformtype", "sellFormFieldsVersionKey": "type:long", "sellFormFieldsComponentValue": "type:string", }

doGetSellFormFieldsForCategoryResponse

{ "sellFormFieldsForCategory": "ref:SellFormFieldsForCategoryStruct", }

DoGetSellFormFieldsLimitRequest

{ "countryCode": "type:int", "localVersion": "type:long", "webapiKey": "type:string", "offset": "type:int", "packageElement": "type:int", }

doGetSellFormFieldsLimitResponse

{ "sellFormFields": "ref:ArrayOfSellformtype", "verKey": "type:long", "verStr": "type:string", "formFieldsCount": "type:int", }

DoGetSellRatingReasonsRequest

{ "webapiKey": "type:string", "countryCode": "type:int", }

SellRatingReasonStruct

{ "sellRatingReasonId": "type:int", "sellRatingReasonTitle": "type:string", }

ArrayOfSellratingreasonstruct

{ "item": "ref:SellRatingReasonStruct", }

SellRatingInfoStruct

{ "sellRatingGroupId": "type:int", "sellRatingGroupTitle": "type:string", "sellRatingReasons": "ref:ArrayOfSellratingreasonstruct", }

ArrayOfSellratinginfostruct

{ "item": "ref:SellRatingInfoStruct", }

doGetSellRatingReasonsResponse

{ "sellRatingInfo": "ref:ArrayOfSellratinginfostruct", }

DoGetServiceInfoRequest

{ "countryCode": "type:int", "anCatId": "type:int", "anItDate": "type:long", "anItId": "type:int", "webapiKey": "type:string", }

ServiceInfoStruct

{ "anItId": "type:int", "anCatId": "type:int", "anItTitle": "type:string", "anItBody": "type:base64Binary", "countryId": "type:int", "anItDate": "type:long", }

ArrayOfServiceinfostruct

{ "item": "ref:ServiceInfoStruct", }

doGetServiceInfoResponse

{ "serviceInfoItemsList": "ref:ArrayOfServiceinfostruct", }

DoGetServiceInfoCategoriesRequest

{ "countryCode": "type:int", "webapiKey": "type:string", }

ServiceInfoCatStruct

{ "anCatId": "type:int", "anCatName": "type:string", }

ArrayOfServiceinfocatstruct

{ "item": "ref:ServiceInfoCatStruct", }

doGetServiceInfoCategoriesResponse

{ "serviceInfoCatsList": "ref:ArrayOfServiceinfocatstruct", }

DoGetServiceTemplatesRequest

{ "countryCode": "type:int", "webapiKey": "type:string", }

TemplateInfoType

{ "templateId": "type:int", "templateName": "type:string", "templateThumb": "type:base64Binary", "templateDescImages": "type:base64Binary", }

ArrayOfTemplateinfotype

{ "item": "ref:TemplateInfoType", }

doGetServiceTemplatesResponse

{ "templatesArray": "ref:ArrayOfTemplateinfotype", }

DoGetSessionHandleForWidgetRequest

{ "webapiKey": "type:string", "countryCode": "type:int", }

doGetSessionHandleForWidgetResponse

{ "sessionHandle": "type:string", "serverTime": "type:long", }

DoGetShipmentDataRequest

{ "countryId": "type:int", "webapiKey": "type:string", }

ShipmentTimeStruct

{ "shipmentTimeFrom": "type:int", "shipmentTimeTo": "type:int", }

ShipmentDataStruct

{ "shipmentId": "type:int", "shipmentName": "type:string", "shipmentType": "type:int", "shipmentTime": "ref:ShipmentTimeStruct", }

ArrayOfShipmentdatastruct

{ "item": "ref:ShipmentDataStruct", }

doGetShipmentDataResponse

{ "shipmentDataList": "ref:ArrayOfShipmentdatastruct", "localVersion": "type:long", }

DoGetShipmentDataForRelatedItemsRequest

{ "sessionId": "type:string", "itemIds": "ref:ArrayOfLong", }

ShipmentPaymentInfoStruct

{ "shipmentId": "type:int", "shipmentName": "type:string", "shipmentAmount": "type:float", "shipmentPaymentType": "type:int", "shipmentItemIds": "ref:ArrayOfLong", }

ArrayOfShipmentpaymentinfostruct

{ "item": "ref:ShipmentPaymentInfoStruct", }

SellerPaymentInfoStruct

{ "shipmentPaymentInfoPza": "ref:ArrayOfShipmentpaymentinfostruct", "shipmentPaymentInfoNonPza": "ref:ArrayOfShipmentpaymentinfostruct", }

SellerShipmentDataStruct

{ "sellerId": "type:int", "sellerPaymentInfo": "ref:SellerPaymentInfoStruct", "sellerOtherShipmentIsActive": "type:int", "generalDeliveryPaymentInfo": "ref:ArrayOfShipmentpaymentinfostruct", }

ArrayOfSellershipmentdatastruct

{ "item": "ref:SellerShipmentDataStruct", }

RelatedItemsShipmentDataStruct

{ "sellerShipmentData": "ref:ArrayOfSellershipmentdatastruct", }

doGetShipmentDataForRelatedItemsResponse

{ "relatedItemsShipmentData": "ref:RelatedItemsShipmentDataStruct", }

DoGetShipmentPriceTypesRequest

{ "countryId": "type:int", "webapiKey": "type:string", }

ShipmentPriceTypeStruct

{ "shipmentPriceTypeId": "type:int", "shipmentPriceTypeName": "type:string", }

ArrayOfShipmentpricetypestruct

{ "item": "ref:ShipmentPriceTypeStruct", }

doGetShipmentPriceTypesResponse

{ "shipmentPriceTypes": "ref:ArrayOfShipmentpricetypestruct", }

DoGetShopCatsDataRequest

{ "sessionHandle": "type:string", }

doGetShopCatsDataResponse

{ "shopCatsList": "ref:ArrayOfCatinfotype", }

DoGetShopsTagsRequest

{ "sessionId": "type:string", }

ShopsTagTypeStruct

{ "id": "type:int", "code": "type:string", "name": "type:string", }

ArrayOfShopstagtypestruct

{ "item": "ref:ShopsTagTypeStruct", }

doGetShopsTagsResponse

{ "shopsTagsCount": "type:int", "shopsTags": "ref:ArrayOfShopstagtypestruct", }

DoGetSiteJournalRequest

{ "sessionHandle": "type:string", "startingPoint": "type:long", "infoType": "type:int", }

SiteJournal

{ "rowId": "type:long", "itemId": "type:long", "changeType": "type:string", "changeDate": "type:long", "currentPrice": "type:float", "itemSellerId": "type:long", }

ArrayOfSitejournal

{ "item": "ref:SiteJournal", }

doGetSiteJournalResponse

{ "siteJournalArray": "ref:ArrayOfSitejournal", }

DoGetSiteJournalDealsRequest

{ "sessionId": "type:string", "journalStart": "type:long", }

SiteJournalDealsStruct

{ "dealEventId": "type:long", "dealEventType": "type:int", "dealEventTime": "type:long", "dealId": "type:long", "dealTransactionId": "type:long", "dealSellerId": "type:int", "dealItemId": "type:long", "dealBuyerId": "type:int", "dealQuantity": "type:int", }

ArrayOfSitejournaldealsstruct

{ "item": "ref:SiteJournalDealsStruct", }

doGetSiteJournalDealsResponse

{ "siteJournalDeals": "ref:ArrayOfSitejournaldealsstruct", }

DoGetSiteJournalDealsInfoRequest

{ "sessionId": "type:string", "journalStart": "type:long", }

SiteJournalDealsInfoStruct

{ "dealEventsCount": "type:int", "dealLastEventTime": "type:long", }

doGetSiteJournalDealsInfoResponse

{ "siteJournalDealsInfo": "ref:SiteJournalDealsInfoStruct", }

DoGetSiteJournalInfoRequest

{ "sessionHandle": "type:string", "startingPoint": "type:long", "infoType": "type:int", }

SiteJournalInfo

{ "itemsNumber": "type:int", "lastItemDate": "type:long", }

doGetSiteJournalInfoResponse

{ "siteJournalInfo": "ref:SiteJournalInfo", }

DoGetSitesFlagInfoRequest

{ "countryCode": "type:int", "webapiKey": "type:string", }

SiteFlagInfoType

{ "siteName": "type:string", "siteUrl": "type:string", "siteCountryCode": "type:int", "siteCodePage": "type:string", "siteLogoGif": "type:base64Binary", "siteFlagGif": "type:base64Binary", }

ArrayOfSiteflaginfotype

{ "item": "ref:SiteFlagInfoType", }

doGetSitesFlagInfoResponse

{ "sitesInfoList": "ref:ArrayOfSiteflaginfotype", "verKey": "type:long", "verStr": "type:string", }

DoGetSitesInfoRequest

{ "countryCode": "type:int", "webapiKey": "type:string", }

SiteInfoType

{ "siteName": "type:string", "siteUrl": "type:string", "siteCountryCode": "type:int", "siteCodePage": "type:string", "siteLogoGif": "type:base64Binary", }

ArrayOfSiteinfotype

{ "item": "ref:SiteInfoType", }

doGetSitesInfoResponse

{ "sitesInfoList": "ref:ArrayOfSiteinfotype", "verKey": "type:long", "verStr": "type:string", }

DoGetSpecialItemsRequest

{ "sessionHandle": "type:string", "specialType": "type:int", "specialGroup": "type:int", "offset": "type:int", "orderFulfillmentTime": "type:int", }

SpecialAuctionStruct

{ "itId": "type:long", "itName": "type:string", "itPrice": "type:float", "itBuyNowPrice": "type:float", "itBidCount": "type:int", "itFotoCount": "type:int", "itTimeLeft": "type:long", "itEndingTime": "type:long", "itCountry": "type:int", "itIsListingThumb": "type:int", "itIsEscrow": "type:int", "itSellerId": "type:long", "itSendCostPrice": "type:float", "itIsBoldTitle": "type:int", "itStartingTime": "type:long", "itIsAllegroStandard": "type:int", "itHasFreeShipping": "type:int", "itAttribsList": "ref:ArrayOfAttribstruct", }

ArrayOfSpecialauctionstruct

{ "item": "ref:SpecialAuctionStruct", }

doGetSpecialItemsResponse

{ "sSpecialList": "ref:ArrayOfSpecialauctionstruct", }

DoGetStatesInfoRequest

{ "countryCode": "type:int", "webapiKey": "type:string", }

StateInfoStruct

{ "stateId": "type:int", "stateName": "type:string", }

ArrayOfStateinfostruct

{ "item": "ref:StateInfoStruct", }

doGetStatesInfoResponse

{ "statesInfoArray": "ref:ArrayOfStateinfostruct", }

DoGetSystemTimeRequest

{ "countryId": "type:int", "webapiKey": "type:string", }

doGetSystemTimeResponse

{ "serverTime": "type:long", }

DoGetTransactionsIDsRequest

{ "sessionHandle": "type:string", "itemsIdArray": "ref:ArrayOfLong", "userRole": "type:string", "shipmentIdArray": "ref:ArrayOfLong", }

doGetTransactionsIDsResponse

{ "transactionsIdsArray": "ref:ArrayOfLong", }

DoGetUserIDRequest

{ "countryId": "type:int", "userLogin": "type:string", "userEmail": "type:string", "webapiKey": "type:string", }

doGetUserIDResponse

{ "userId": "type:int", }

DoGetUserItemsRequest

{ "userId": "type:int", "webapiKey": "type:string", "countryId": "type:int", "offset": "type:int", "limit": "type:int", }

UserItemList

{ "itId": "type:long", "itName": "type:string", "itPrice": "type:float", "itBuyNowPrice": "type:float", "itBidCount": "type:int", "itTimeLeft": "type:long", "itFotoCount": "type:int", "itIsListingThumb": "type:int", "itIsBoldTitle": "type:int", "itIsBuyNow": "type:int", "itCountry": "type:int", "itIsEscrow": "type:int", "itStartingTime": "type:long", "itIsReservedPrice": "type:int", "itThumbUrl": "type:string", "itIsAllegroStandard": "type:int", "itHasFreeShipping": "type:int", "itEndingTime": "type:long", }

ArrayOfUseritemlist

{ "item": "ref:UserItemList", }

doGetUserItemsResponse

{ "userItemList": "ref:ArrayOfUseritemlist", "userItemCount": "type:int", }

DoGetUserLicenceDateRequest

{ "sessionHandle": "type:string", }

doGetUserLicenceDateResponse

{ "getDateValue": "type:float", }

DoGetUserLoginRequest

{ "countryId": "type:int", "userId": "type:int", "webapiKey": "type:string", }

doGetUserLoginResponse

{ "userLogin": "type:string", }

DoGetWaitingFeedbacksRequest

{ "sessionHandle": "type:string", "offset": "type:int", "packageSize": "type:int", }

WaitFeedbackStruct

{ "feItemId": "type:long", "feItemName": "type:string", "feToUserId": "type:int", "feOp": "type:int", "feAnsCommentType": "type:string", "fePossibilityToAdd": "type:int", }

ArrayOfWaitfeedbackstruct

{ "item": "ref:WaitFeedbackStruct", }

doGetWaitingFeedbacksResponse

{ "feWaitList": "ref:ArrayOfWaitfeedbackstruct", }

DoGetWaitingFeedbacksCountRequest

{ "sessionHandle": "type:string", }

doGetWaitingFeedbacksCountResponse

{ "feedbackCount": "type:int", }

DoInternalIStoreChangeRequest

{ "webapiKey": "type:string", "userId": "type:long", "istoreId": "type:long", "actionType": "type:string", "actionDate": "type:long", "validDate": "type:long", }

doInternalIStoreChangeResponse

{ "result": "type:int", }

DoLoginRequest

{ "userLogin": "type:string", "userPassword": "type:string", "countryCode": "type:int", "webapiKey": "type:string", "localVersion": "type:long", }

doLoginResponse

{ "sessionHandlePart": "type:string", "userId": "type:long", "serverTime": "type:long", }

DoLoginEncRequest

{ "userLogin": "type:string", "userHashPassword": "type:string", "countryCode": "type:int", "webapiKey": "type:string", "localVersion": "type:long", }

doLoginEncResponse

{ "sessionHandlePart": "type:string", "userId": "type:long", "serverTime": "type:long", }

DoLoginWithAccessTokenRequest

{ "accessToken": "type:string", "countryCode": "type:int", "webapiKey": "type:string", }

doLoginWithAccessTokenResponse

{ "sessionHandlePart": "type:string", "userId": "type:long", "serverTime": "type:long", }

DoMyAccount2Request

{ "sessionHandle": "type:string", "accountType": "type:string", "offset": "type:int", "itemsArray": "ref:ArrayOfLong", "limit": "type:int", }

MyAccountStruct2

{ "myAccountArray": "ref:ArrayOfString", }

ArrayOfMyaccountstruct2

{ "item": "ref:MyAccountStruct2", }

doMyAccount2Response

{ "myaccountList": "ref:ArrayOfMyaccountstruct2", }

DoMyAccountItemsCountRequest

{ "sessionHandle": "type:string", "accountType": "type:string", "itemsArray": "ref:ArrayOfLong", }

doMyAccountItemsCountResponse

{ "myaccountItemsCount": "type:int", }

DoMyBillingRequest

{ "sessionHandle": "type:string", }

doMyBillingResponse

{ "myBilling": "type:string", }

DoMyBillingItemRequest

{ "sessionHandle": "type:string", "itemId": "type:long", "option": "type:string", }

ItemBilling

{ "biName": "type:string", "biValue": "type:string", }

ArrayOfItembilling

{ "item": "ref:ItemBilling", }

doMyBillingItemResponse

{ "entryFees": "ref:ArrayOfItembilling", "endingFees": "ref:ArrayOfItembilling", }

DoMyContactRequest

{ "sessionHandle": "type:string", "auctionIdList": "ref:ArrayOfLong", "offset": "type:int", "desc": "type:int", }

MyContactList

{ "contactUserId": "type:int", "contactNick": "type:string", "contactFirstName": "type:string", "contactLastName": "type:string", "contactCompany": "type:string", "contactEmail": "type:string", "contactStreet": "type:string", "contactPostcode": "type:string", "contactCity": "type:string", "contactCountry": "type:string", "contactPhone": "type:string", "contactPhone2": "type:string", "contactRating": "type:string", "contactBlocked": "type:string", }

ArrayOfMycontactlist

{ "item": "ref:MyContactList", }

doMyContactResponse

{ "mycontactList": "ref:ArrayOfMycontactlist", }

DoMyFeedback2Request

{ "sessionHandle": "type:string", "feedbackType": "type:string", "offset": "type:int", "desc": "type:int", "itemsArray": "ref:ArrayOfLong", }

MyFeedbackListStruct2

{ "feedbackArray": "ref:ArrayOfString", }

ArrayOfMyfeedbackliststruct2

{ "item": "ref:MyFeedbackListStruct2", }

doMyFeedback2Response

{ "myfeedbackList": "ref:ArrayOfMyfeedbackliststruct2", }

DoMyFeedback2LimitRequest

{ "sessionHandle": "type:string", "feedbackType": "type:string", "offset": "type:int", "desc": "type:int", "itemsArray": "ref:ArrayOfLong", "packageElement": "type:int", }

doMyFeedback2LimitResponse

{ "myfeedbackList": "ref:ArrayOfMyfeedbackliststruct2", }

ItemTemplateCreateStruct

{ "itemTemplateOption": "type:int", "itemTemplateName": "type:string", }

TagNameStruct

{ "tagName": "type:string", }

ArrayOfTagnamestruct

{ "item": "ref:TagNameStruct", }

DoNewAuctionExtRequest

{ "sessionHandle": "type:string", "fields": "ref:ArrayOfFieldsvalue", "itemTemplateId": "type:int", "localId": "type:int", "itemTemplateCreate": "ref:ItemTemplateCreateStruct", "variants": "ref:ArrayOfVariantstruct", "tags": "ref:ArrayOfTagnamestruct", }

doNewAuctionExtResponse

{ "itemId": "type:long", "itemInfo": "type:string", "itemIsAllegroStandard": "type:int", }

DoQueryAllSysStatusRequest

{ "countryId": "type:int", "webapiKey": "type:string", }

SysStatusType

{ "countryId": "type:int", "programVersion": "type:string", "catsVersion": "type:string", "apiVersion": "type:string", "attribVersion": "type:string", "formSellVersion": "type:string", "siteVersion": "type:string", "verKey": "type:long", }

ArrayOfSysstatustype

{ "item": "ref:SysStatusType", }

doQueryAllSysStatusResponse

{ "sysCountryStatus": "ref:ArrayOfSysstatustype", }

DoQuerySysStatusRequest

{ "sysvar": "type:int", "countryId": "type:int", "webapiKey": "type:string", }

doQuerySysStatusResponse

{ "info": "type:string", "verKey": "type:long", }

DoRemoveFromBlackListRequest

{ "sessionHandle": "type:string", "usersIdArray": "ref:ArrayOfLong", }

BlackListResStruct

{ "userId": "type:long", "result": "type:int", }

ArrayOfBlacklistresstruct

{ "item": "ref:BlackListResStruct", }

doRemoveFromBlackListResponse

{ "blackListResult": "ref:ArrayOfBlacklistresstruct", }

DoRemoveFromWatchListRequest

{ "sessionHandle": "type:string", "itemsIdArray": "ref:ArrayOfLong", }

ItemRemoveWatchStruct

{ "itemId": "type:long", "result": "type:int", }

ArrayOfItemremovewatchstruct

{ "item": "ref:ItemRemoveWatchStruct", }

doRemoveFromWatchListResponse

{ "watchListResult": "ref:ArrayOfItemremovewatchstruct", }

DoRemoveItemTemplatesRequest

{ "sessionId": "type:string", "itemTemplateIds": "ref:ArrayOfInt", }

RemovedItemTemplatesStruct

{ "itemTemplateIds": "ref:ArrayOfInt", "itemTemplateIncorrectIds": "ref:ArrayOfInt", }

doRemoveItemTemplatesResponse

{ "removedItemTemplates": "ref:RemovedItemTemplatesStruct", }

DoRequestCancelBidRequest

{ "sessionHandle": "type:string", "requestItemId": "type:long", "requestCancelReason": "type:string", }

doRequestCancelBidResponse

{ "requestValue": "type:int", }

DoRequestPayoutRequest

{ "sessionId": "type:string", }

RequestPayoutStruct

{ "payoutId": "type:long", "payoutAmount": "type:float", "payoutTime": "type:long", }

doRequestPayoutResponse

{ "requestPayout": "ref:RequestPayoutStruct", }

DoRequestSurchargeRequest

{ "sessionHandle": "type:string", "transactionId": "type:long", "surchargeValue": "type:float", "surchargeMessageToBuyer": "type:string", }

doRequestSurchargeResponse

{ "surchargeResult": "type:int", }

SearchOptType

{ "searchString": "type:string", "searchOptions": "type:int", "searchOrder": "type:int", "searchOrderType": "type:int", "searchCountry": "type:int", "searchCategory": "type:int", "searchOffset": "type:int", "searchCity": "type:string", "searchState": "type:int", "searchPriceFrom": "type:float", "searchPriceTo": "type:float", "searchLimit": "type:int", "searchOrderFulfillmentTime": "type:int", "searchUser": "type:int", }

DoSearchRequest

{ "sessionHandle": "type:string", "searchQuery": "ref:SearchOptType", }

AdvertInfoStruct

{ "itemIsAdvert": "type:int", "itemAdvertId": "type:string", }

SellerInfoStruct

{ "sellerId": "type:int", "sellerName": "type:string", "sellerRating": "type:int", "sellerInfo": "type:int", }

SearchResponseType

{ "sItId": "type:long", "sItName": "type:string", "sItPrice": "type:float", "sItStartingPrice": "type:float", "sItIsBuyNow": "type:int", "sItBuyNowPrice": "type:float", "sItBidCount": "type:int", "sItFotoCount": "type:int", "sItStartingTime": "type:long", "sItEndingTime": "type:long", "sItTimeLeft": "type:long", "sItCity": "type:string", "sItState": "type:int", "sItCountry": "type:int", "sItCategoryId": "type:int", "sItFeatured": "type:int", "sItThumbUrl": "type:string", "sItThumb": "type:int", "sItPostage": "type:float", "sItIsForGuests": "type:int", "sItIsTablicaAdvert": "type:int", "sItIsAllegroStandard": "type:int", "sItHasFreeShipping": "type:int", "sItInstallmentsAvailable": "type:int", "sItOrderFulfillmentTime": "type:int", "sItAdvertInfo": "ref:AdvertInfoStruct", "sItSellerInfo": "ref:SellerInfoStruct", "sItAttribsList": "ref:ArrayOfAttribstruct", "sItFulfillmentTime": "type:int", }

ArrayOfSearchresponsetype

{ "item": "ref:SearchResponseType", }

CategoriesStruct

{ "categoryId": "type:int", "categoryName": "type:string", "categoryParentId": "type:int", "categoryItemsCount": "type:int", }

ArrayOfCategoriesstruct

{ "item": "ref:CategoriesStruct", }

doSearchResponse

{ "searchCount": "type:int", "searchCountFeatured": "type:int", "searchArray": "ref:ArrayOfSearchresponsetype", "searchExcludedWords": "ref:ArrayOfString", "searchCategories": "ref:ArrayOfCategoriesstruct", }

DoSellSomeAgainRequest

{ "sessionHandle": "type:string", "sellItemsArray": "ref:ArrayOfLong", "sellStartingTime": "type:long", "sellAuctionDuration": "type:int", "sellOptions": "type:int", "localIds": "ref:ArrayOfInt", "sellProlongOptions": "type:int", }

StructSellAgain

{ "sellItemId": "type:long", "sellItemInfo": "type:string", "sellItemLocalId": "type:int", }

ArrayOfStructsellagain

{ "item": "ref:StructSellAgain", }

StructSellFailed

{ "sellItemId": "type:long", "sellFaultCode": "type:string", "sellFaultString": "type:string", }

ArrayOfStructsellfailed

{ "item": "ref:StructSellFailed", }

doSellSomeAgainResponse

{ "itemsSellAgain": "ref:ArrayOfStructsellagain", "itemsSellFailed": "ref:ArrayOfStructsellfailed", "itemsSellNotFound": "ref:ArrayOfLong", }

DoSellSomeAgainInShopRequest

{ "sessionHandle": "type:string", "sellItemsArray": "ref:ArrayOfLong", "sellStartingTime": "type:long", "sellShopDuration": "type:int", "sellShopOptions": "type:int", "sellProlongOptions": "type:int", "sellShopCategory": "type:long", "localIds": "ref:ArrayOfInt", }

doSellSomeAgainInShopResponse

{ "itemsSellAgain": "ref:ArrayOfStructsellagain", "itemsSellFailed": "ref:ArrayOfStructsellfailed", "itemsSellNotFound": "ref:ArrayOfLong", }

DoSendEmailToUserRequest

{ "sessionHandle": "type:string", "mailToUserItemId": "type:long", "mailToUserReceiverId": "type:long", "mailToUserSubjectId": "type:int", "mailToUserOption": "type:int", "mailToUserMessage": "type:string", }

doSendEmailToUserResponse

{ "mailToUserReceiverId": "type:long", "mailToUserResult": "type:string", }

NewPostBuyFormSellerStruct

{ "sellerId": "type:int", "sellerItemIds": "ref:ArrayOfLong", "sellerShipmentId": "type:int", "sellerGdId": "type:int", "sellerShipmentAmount": "type:float", "sellerMessageTo": "type:string", }

ArrayOfNewpostbuyformsellerstruct

{ "item": "ref:NewPostBuyFormSellerStruct", }

InvoiceInfoStruct

{ "invoiceAddressType": "type:int", "invoiceAddressData": "ref:AddressUserDataStruct", "invoiceNip": "type:string", }

NewPostBuyFormCommonStruct

{ "paymentMethodId": "type:string", "shipmentAddressType": "type:int", "shipmentAddressData": "ref:AddressUserDataStruct", "contactPhone": "type:string", "invoiceOption": "type:int", "invoiceInfo": "ref:InvoiceInfoStruct", }

DoSendPostBuyFormRequest

{ "sessionId": "type:string", "newPostBuyFormSeller": "ref:ArrayOfNewpostbuyformsellerstruct", "newPostBuyFormCommon": "ref:NewPostBuyFormCommonStruct", }

ActionDataStruct

{ "actionKey": "type:string", "actionValue": "type:string", }

ArrayOfActiondatastruct

{ "item": "ref:ActionDataStruct", }

TransactionPayByLinkStruct

{ "actionHttpMethod": "type:string", "actionUrl": "type:string", "actionData": "ref:ArrayOfActiondatastruct", }

PostBuyFormStruct

{ "transactionId": "type:long", "transactionPackageIds": "ref:ArrayOfLong", "transactionPayByLink": "ref:TransactionPayByLinkStruct", }

doSendPostBuyFormResponse

{ "postBuyForm": "ref:PostBuyFormStruct", }

DoSendRefundFormRequest

{ "sessionId": "type:string", "dealId": "type:int", "reasonId": "type:int", "refundQuantity": "type:int", }

doSendRefundFormResponse

{ "refundId": "type:int", }

DoSetFreeDeliveryAmountRequest

{ "sessionId": "type:string", "activeFlag": "type:int", "freeDeliveryAmount": "type:float", }

doSetFreeDeliveryAmountResponse

{ "responseStatus": "type:boolean", }

DoSetShipmentPriceTypeRequest

{ "sessionId": "type:string", "shipmentPriceTypeId": "type:int", }

doSetShipmentPriceTypeResponse

{ "operationResult": "type:int", }

DoSetUserLicenceDateRequest

{ "adminSessionHandle": "type:string", "userLicLogin": "type:string", "userLicCountry": "type:int", "userLicDate": "type:float", }

doSetUserLicenceDateResponse

{ "setDateValue": "type:int", }

DurationTimeInfo

{ "durationOption": "type:int", "durationValue": "type:int", }

PriceCatInfo

{ "priceMin": "type:float", "priceMax": "type:float", }

DoShowCatRequest

{ "sessionHandle": "type:string", "catId": "type:int", "catItemState": "type:int", "catItemOption": "type:int", "catItemDurationOption": "ref:DurationTimeInfo", "catAttribFields": "ref:ArrayOfFieldsvalue", "catSortOptions": "type:int", "catItemsPrice": "ref:PriceCatInfo", "catItemsOffset": "type:int", "catItemsLimit": "type:int", "catOrderFulfillmentTime": "type:int", }

InfoCatList

{ "catId": "type:long", "catName": "type:string", "catItemsCount": "type:long", }

ArrayOfInfocatlist

{ "item": "ref:InfoCatList", }

doShowCatResponse

{ "catParentArray": "ref:ArrayOfInfocatlist", "catChildArray": "ref:ArrayOfInfocatlist", "catSisterArray": "ref:ArrayOfInfocatlist", "catItemsCount": "type:int", "catItemsCountFeatured": "type:int", "catItemsArray": "ref:ArrayOfSearchresponsetype", }

DoShowItemInfoExtRequest

{ "sessionHandle": "type:string", "itemId": "type:long", "getDesc": "type:int", "getImageUrl": "type:int", "getAttribs": "type:int", "getPostageOptions": "type:int", "getCompanyInfo": "type:int", "getProductInfo": "type:int", }

ItemInfoExt

{ "itId": "type:long", "itCountry": "type:int", "itName": "type:string", "itPrice": "type:float", "itBidCount": "type:int", "itEndingTime": "type:long", "itSellerId": "type:long", "itSellerLogin": "type:string", "itSellerRating": "type:int", "itStartingTime": "type:long", "itStartingPrice": "type:float", "itQuantity": "type:int", "itFotoCount": "type:int", "itReservePrice": "type:float", "itLocation": "type:string", "itBuyNowPrice": "type:float", "itBuyNowActive": "type:int", "itHighBidder": "type:int", "itHighBidderLogin": "type:string", "itDescription": "type:string", "itOptions": "type:int", "itState": "type:int", "itWireTransfer": "type:float", "itPostDelivery": "type:float", "itPostInfo": "type:string", "itQuantityType": "type:int", "itIsEco": "type:int", "itHitCount": "type:long", "itPostcode": "type:string", "itVatInvoice": "type:int", "itBankAccount1": "type:string", "itBankAccount2": "type:string", "itStartingQuantity": "type:int", "itIsForGuests": "type:int", "itHasProduct": "type:int", "itOrderFulfillmentTime": "type:int", "itEndingInfo": "type:int", "itIsAllegroStandard": "type:int", "itIsNewUsed": "type:int", "itIsBrandZone": "type:int", }

ItemVariantAttributeStruct

{ "name": "type:string", "value": "type:string", }

ArrayOfItemvariantattributestruct

{ "item": "ref:ItemVariantAttributeStruct", }

ItemVariantStruct

{ "id": "type:string", "quantity": "type:int", "attributes": "ref:ArrayOfItemvariantattributestruct", }

ArrayOfItemvariantstruct

{ "item": "ref:ItemVariantStruct", }

doShowItemInfoExtResponse

{ "itemListInfoExt": "ref:ItemInfoExt", "itemCatPath": "ref:ArrayOfItemcatlist", "itemImgList": "ref:ArrayOfItemimagelist", "itemAttribList": "ref:ArrayOfAttribstruct", "itemPostageOptions": "ref:ArrayOfPostagestruct", "itemPaymentOptions": "ref:ItemPaymentOptions", "itemCompanyInfo": "ref:CompanyInfoStruct", "itemProductInfo": "ref:ProductStruct", "itemVariants": "ref:ArrayOfItemvariantstruct", }

DoShowUserRequest

{ "webapiKey": "type:string", "countryId": "type:int", "userId": "type:long", "userLogin": "type:string", }

ShowUserFeedbacks

{ "userFLastWeek": "type:int", "userFLastMonth": "type:int", "userFAll": "type:int", "userFSoldItems": "type:int", "userFBuyItems": "type:int", }

doShowUserResponse

{ "userId": "type:long", "userLogin": "type:string", "userCountry": "type:int", "userCreateDate": "type:long", "userLoginDate": "type:long", "userRating": "type:int", "userIsNewUser": "type:int", "userNotActivated": "type:int", "userClosed": "type:int", "userBlocked": "type:int", "userTerminated": "type:int", "userHasPage": "type:int", "userIsSseller": "type:int", "userIsEco": "type:int", "userPositiveFeedback": "ref:ShowUserFeedbacks", "userNegativeFeedback": "ref:ShowUserFeedbacks", "userNeutralFeedback": "ref:ShowUserFeedbacks", "userJuniorStatus": "type:int", "userHasShop": "type:int", "userCompanyIcon": "type:int", "userSellRatingCount": "type:int", "userSellRatingAverage": "ref:ArrayOfSellratingaveragestruct", "userIsAllegroStandard": "type:int", "userIsB2cSeller": "type:int", }

DoShowUserPageRequest

{ "webapiKey": "type:string", "countryId": "type:int", "userId": "type:long", }

doShowUserPageResponse

{ "userPageContent": "type:string", "userPagePharmacyPermit": "type:string", "userPageAlcoholPermit": "type:string", }

DoVerifyItemRequest

{ "sessionHandle": "type:string", "localId": "type:int", }

doVerifyItemResponse

{ "itemId": "type:long", "itemListed": "type:int", "itemStartingTime": "type:long", }